STORMVLOEDKERING NIEUWPOORT

Update 26/6/2019: In de nacht van donderdag 27 juni op vrijdag 28 juni om 4u start de aannemer met de tweede fase van de betonstort voor de vloerplaat van het landhoofd. Er zal continue doorgewerkt worden tot vrijdagavond 22u.

De opbouw van het landhoofd is hiermee effectief gestart: het gieten van de vloerplaat, de wanden voor de stootmuur, de zijmuur en het landhoofd zelf. Deze opbouw zal duren tot het najaar 2019. Daarna starten de voorbereidende werken voor het landhoofd op rechteroever.

De doorvaartbreedte blijft voorlopig behouden op 35 meter met een diepgang tot -3m LAT (zie plannetje). De vaargeul is aangeduid met 2 keer 2 buispalen met lichten. Wijzigingen worden tijdig kenbaar gemaakt.

 

Deze afbeelding toont de doorvaartbreedte van de havengeul vanaf 1/12/2018

De aannemer THV Herbosch Kiere - Jan De Nul is bereikbaar op het VHF-kanaal 9.

Tijdlijn van de werken

 

 

 

Nut en noodzaak

Om de kust en het hinterland te beschermen tegen zware stormvloeden keurde de Vlaamse Regering in 2011 het Masterplan Kustveiligheid goed. Stormvloeden vormen immers één van de belangrijkste natuurlijke bedreigingen in de Noordzeeregio. De kusthavens zijn vandaag het meest bedreigd met overstromingsgevaar in geval van zwaar stormweer. Ook Nieuwpoort en haar hinterland zijn niet voorbereid op de hoge waterstanden die met zware stormen gepaard gaan.

Om Nieuwpoort en omgeving te beschermen stelt het Masterplan de noodzaak voor de bouw van een stormvloedkering op de monding van de IJzer voorop. Na grondige studies en een architecturaal ontwerp is gekozen voor een horizontale sectorschuif met een doorvaartbreedte van 38 meter.

De bescherming door de stormvloedkering is al noodzakelijk bij stormvloeden met een kans op voorkomen van eens in de 10 jaar. De stormvloedkering zal echter ook bescherming bieden tegen een 1000-jarige storm. Hierbij wordt rekening gehouden met een zeespiegelstijging tot 2100.

De constructie

De stalen kering roteert tussen twee gietstalen assen die verankerd zijn in een betonnen landhoofd. De twee landhoofden zijn verbonden met de oevers van de IJzer.

In parkeerstand ligt de kering verdiept geparkeerd in een betonnen drempel op de bodem van de IJzer. Bij een voorspelde stormvloed of voor een proefsluiting wordt de kering 90 graden geroteerd naar de kerende positie. Voor onderhoud kan de kering naar de onderhoudspositie van 180 graden geroteerd worden. In de drie standen (parkeren, keren en onderhoud) kan de stormvloedkering vergrendeld en ontgrendeld worden met behulp van een afstandsbediening.

Aan beide zijden wordt de stormvloedkering voorzien van een bewegingsmechanisme zodat in één ononderbroken beweging van parkeerstand tot keringsstand of onderhoudsstand geroteerd kan worden. Ook als maar één van beide bewegingsmechanismen in werking is, kan de kering nog steeds bij elke mogelijke waterstand van parkeerstand naar de kerende positie geroteerd worden.

Sluiting

Het sluitingspeil is vastgelegd op +6m TAW. Dat betekent, dat als het waterpeil boven dit  peil dreigt te komen, de kering gesloten zal worden.

Jaarlijks zal er één proefsluiting plaatsvinden. De kering zal dan gedurende een volledig getij naar de kerende positie geroteerd worden. Om de twee weken zal een testsluiting gedaan worden. Deze testsluitingen zullen van korte duur zijn.

De bediening wordt gerealiseerd vanuit het bedieningsgebouw dat zal gebouwd worden op het landhoofd aan de rechteroever.

Voor het sluiten van de stormvloedkering is ook rekening gehouden met nadelige effecten op de waterhuishouding van het hinterland. De kering wordt gesloten bij laag water. Daarnaast zal de kering tussen twee stormpieken tussentijds geopend worden.

Aanvullende maatregelen

Tijdens de studies besteedde afdeling KUST ook heel wat aandacht aan de invloed die de bouw van een stormvloedkering zou hebben om de pleziervaart. Na de bouw zal er een doorvaartbreedte van 38 meter zijn. Een stroomsnelheid van meer dan 3 knopen (met een maximum van 3,7 knopen) komt voor gedurende 0,7% van het recreatievaartseizoen (of 2,1% na uitbreiding van de jachthaven).

In navolging van de bezorgdheden die geuit werden tijdens het studietraject, besliste minister Weyts om 8 miljoen euro te investeren in een pakket aanvullende maatregelen die tegemoet komen aan de lokale bezorgdheden. Concreet worden er in de landhoofden van het bestaande ontwerp bijkomende zijdelingse kokers (zogenaamde omloopriolen) gebouwd. Hierdoor zal de stroomsnelheid bij springtij niet meer boven de 3 knopen komen. Deze ingreep heeft ook een  positief effect op de doorvaartcapaciteit. De aanvullende maatregelen zullen maximaal binnen de huidige werken worden uitgevoerd, zodat extra hinder voor de omgeving en impact op het beschermingsprogramma van Nieuwpoort beperkt blijft.

Lees hier het volledige persbericht over de aanvullende maatregelen.